TOWARY SĄ DOSTARCZANE Z ZAGRANICY

ZAWARCIE UMOWY

(a) Kupujący może złożyć Zamówienie na Stronie internetowej na Towary, sprzedawca których jest osoba zagraniczna.

(b) Towary zakupione u zagranicznych sprzedawców, są przywożone na terytorium federacji ROSYJSKIEJ w procedurze importu towarów do użytku osobistego. Kupujący jest importerem takich Produktów.

(w) Kupujący zawiera umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio ze sprzedawcą, którego nazwa została podana na stronie z Towarem.

(d) Wszystkie terminy z dużej litery używane w znaczeniu ustalonym w ogólnych Warunkach sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, jeżeli nie postanowiono inaczej w niniejszym regulaminie.

(d) Poniżej pod "Artproducts.ru" oznacza SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС", właściciel serwisuhttps://artproducts.ru.

(e) Poniżej "Spór" to procedura rozliczenia ze sprzedającym pytań dotyczących zwrotu Towarów lub środków pieniężnych, która odbywa się za pośrednictwem Strony internetowej.

(g) Dalej jako "Sprzedawca" - zagraniczna osoba składająca swoje towary na Stronie internetowej do sprzedaży.

DOSTAWA I ODPRAWA CELNA

1. Wysyłka Zamówienia.

(a) - Dostawa Zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

- zwykła poczta;

- ekspresowe ekspresowa wysyłka.

(b) Śledzić informacje o statusie Zamówienia, można w Koncie na Miejscu.

(w) Sprzedawca wysyła Zamówienie na Usługę dostawy średnio w ciągu 4 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli status Zamówienia się nie zmienił w ciągu 4 dni, polecamy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia statusu Zamówienia.

(d) Orientacyjne terminy dostawy Zamówienia podawane są na ostatnim etapie składania Zamówienia na Stronie internetowej.

(d) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie z powodu nieprzewidzianych okoliczności, do których doszło nie z jego winy, w tym opóźnienia w trakcie odprawy celnej.

2. Cena dostawy.

(a) Koszt wysyłki jest obliczany automatycznie i zależy od wagi, wielkości i ilości zamówionych Towarów. Koszt dostawy jest wskazany przy składaniu Zamówienia na Stronie internetowej.

3. Odprawa celna Towarów importowanych.

(a) Wszystkie Przedmioty, zamawianych u Sprzedawców z zagranicy, podlegają kontroli celnej i odprawy czasowej przy przekraczaniu granicy federacji ROSYJSKIEJ.

(b) Przy odbiorze Zamówienia w sposób "ekspresowe wysyłka ekspresowa", odprawą celną Towarów zamówionych przez Klientów za pośrednictwem Strony internetowej, zajmuje się firma (trzecia osoba) – przedstawiciel Celny.

(w) przedstawiciel Celny działa w imieniu i na rzecz Kupującego, ponieważ w momencie przekroczenia Towarami granicy federacji ROSYJSKIEJ, to Kupujący jest osobą, która posiada uprawnienia do rozporządzenia Towarami - importer.

(d) Kupujący udostępnia swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, serię, numer i datę wydania paszportu, NIP, dane kontaktowe i adres dostawy w celu wypełnienia deklaracji na Towary, aby przenieść je przez granicę federacji ROSYJSKIEJ. Express-przewoźnik wiąże się z Klientem bezpośrednio w celu uzyskania określonych danych.

(e) Umowa między agentów Celnych, a Klientem uważa się za zawartą w momencie składania Zamówienia na Stronie internetowej.

(e) Dodatkowa opłata za usługi w zakresie odprawy celnej z Nabywcy nie będą pobierane.

(g) Kupujący ma prawo do:

- uzyskać u przedstawiciela Celnego informacje dotyczące odprawy celnej Towarów;

- uczestniczyć w odprawie celnej Towarów, samodzielnie dokonać odprawy celnej Towarów.

(h) przedstawiciel Celny ma prawo do:

- w wyjątkowych przypadkach zażądać od Kupującego informacji i dokumentów niezbędnych do odprawy celnej;

- odbywać się pod kontrolą celną wstępne oględziny i celna Towarów, ważenie, naprawianie uszkodzonego opakowania, otwieranie opakowania Towaru, jeżeli wymagają tego organy celne;

- w przypadku nieuiszczenia przez Kupującego należności celnych (jeśli mają zastosowanie), przedstawiciel Celny ma prawo zwrócić Towar Sprzedawcy.

(i) Ograniczenia ustanowione na zwalczanie Towarów granicy federacji ROSYJSKIEJ (dla wszystkich sposobów dostawy):

- od należności celnych zwolnione towary do użytku osobistego, sprowadzone w terminie 1 miesiąca do jednego odbiorcy, wartość celna nie przekracza równowartości 1000 euro i waga nie przekracza 31 kg., a od 1 stycznia 2019 r. – równowartość 500 euro, a waga nie przekracza 31 kg. (informacje według stanu na 01.09.2018 r.)

- w przypadku, gdy zamówione Towary przekraczają ograniczenia, obowiązujące w momencie przekroczenia Zamówienia granicy federacji ROSYJSKIEJ, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty cła i podatki, ustanowione przez ustawodawstwo federacji ROSYJSKIEJ, o czym zostanie on powiadomiony przez odpowiedni organ i/lub agentów Celnych;

- przy zamówieniu niektórych kategorii Towarów w ilości ponad 2 sztuk (w zależności od kategorii Towaru) w jednym Zamówieniu, taka Zamówienie może zostać uznane przez organy celne komercyjnych partią, co spowoduje brak możliwości dostawy lub żądanie na adres Kupującego do zapłacenia podatki i opłaty celne, jak za komercyjną partię Towaru. W takim przypadku termin dostawy wydłuża się proporcjonalnie do okresu wstrzymania płatności lub dodatkowych informacji od Kupującego.

(k) w Żadnym wypadkuArtproducts.runie uczestniczy w procedurze odprawy celnej i nie jest przedstawicielem Kupującego w sprawie wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego na terytorium federacji ROSYJSKIEJ

PŁATNOŚCI ZA TOWARY

1. Rola Artproducts.ru w przypadku płatności towarów.

Artproducts.ru jest platformą, która zawiera informacje o Produktach Sprzedawców, dostępnych do zakupu, i sprawia, że możliwe jest zawarcie dalekich umów kupna-sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym z warunkiem wcześniejszego uiszczenia przez Artproducts.ru w roli właściciela agregatora, który działa w imieniu Sprzedawców z udziałem upoważnionego operatora do otrzymania płatności lub operatora środków elektronicznych. Wszystkie transakcje realizowane są pozyskanych przez operatorów systemów płatności/bankami.

Artproducts.ru przy tym nie bierze bezpośredniego udziału w umowach kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

2. Metody płatności.

(a) Płatności za Towary produkowane fabrycznie w trybie online za pośrednictwem Strony internetowej. Dostępne metody płatności online są wymienione w sekcji Płatności.

(b) Waluta płatności – złotówki.

3. Ograniczenie odpowiedzialności.

(a) Klient samodzielnie wybiera sposób płatności na Stronie. Artproducts.ru nie gwarantuje stałą dostępność płatności online w przypadku wystąpienia awarii technicznej w Miejscu.

(b) Należy pamiętać, że przeprowadzenie operacji za pomocą karty kredytowej odbywa się bezpośrednio przez bank, obsługujących kartę (rachunek) Kupującego, a operacje z elektronicznymi środkami pieniężnymi realizowane są przez operatorów. Jeśli bank lub operatora istnieją podejrzenia, że płatność nie spełnia tego rodzaju operacji, albo nosi oszukańczy charakter, to bank lub operator ma prawo odmówić realizacji operacji.

W przypadku anulowania operacji płatniczych umowa kupna-sprzedaży ze Sprzedającym nie zostanie uznana za zawartą, a pieniądze nie zostaną pobrane z konta Kupującego.

(w) Ceny Towarów na Stronie internetowej mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie, przy tym cena jest już zamówiony i opłacony przez Kupującego Towar nie zmienia.

ZWROT TOWARU I PIENIĘDZY

1. Gwarancji na zwrot pieniędzy.

(a) Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru odpowiedniej jakości w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu Zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymogów pkt 2 niniejszego rozdziału.

(b) Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru złej jakości, w przypadkach:

- małżeństwa lub wady, które powstały nie z winy samego Kupującego. Wadliwy uznaje się Towar, który jest uszkodzony i nie może wykonywać swoich funkcji. Sprzedający ma prawo zażądać zdjęcia i wideo potwierdzenie małżeństwa Towaru;

- znaczne niezgodności między Towarem i opisem Towaru na Miejscu w odniesieniu do kluczowych cech.

(c) Jeśli Kupujący zmienił decyzję o zakupie w procesie dostawy Zamówienia, to natychmiast po jego otrzymaniu przez Kupującego należy kierować się pkt 2 niniejszego rozdziału.

(g) Przed tym, jak zwrócić Towar, prosimy zapoznać się z warunkami zwrotu Towaru i pieniędzy, opisanej poniżej. Procedury zatwierdzenia zwrotu Towaru i pieniędzy opisany w sekcji Ochrona kupującego.

2. Zwrot towaru dobrej jakości.

(a) Kupujący może zrezygnować z Towaru odpowiedniej jakości przy zachowaniu następujących warunków:

- Towar sprawny, zgodny ze specyfikacją właściwości i może być używany zgodnie z przeznaczeniem (sprzedany ponownie). Towary z oznakami używania i uszkodzenia, nie podlegają zwrotowi;

- opakowanie Produktu musi być otwarta, musi być zapisany towarowy wygląd i pozostały okres przydatności do spożycia. Towar bez oryginalnego opakowania nie podlegają zwrotowi;

- jeśli Przedmiot składa się z kilku części, należy zwrócić wszystkie części i akcesoria (akcesoria, instrukcje, etykiety, etykiety itp.);

- od momentu otrzymania Towaru przez Kupującego nie minęło 7 dni kalendarzowych.

(b) Zwrot Towaru odpowiedniej jakości odbywa się na koszt Kupującego.

Ani Sprzedawca, ani Artproducts.ru nie zwraca koszty Kupującego na wysyłkę tego Towaru na adres Sprzedającego, a także nie zwraca kosztów dostawy Towaru do Kupującego (w przypadku płatnej dostawy).

(w) Sprzedawca ma prawo przeprowadzić badania zwróconego Towaru, w celu ustalenia jego zachowania, jeżeli ma wątpliwości co do rzetelności Kupującego i wiarygodności jego oświadczeń, i poinformować o wynikach badania w Artproducts.ru i Kupującego.

Kupujący nie jest uprawniony do odmowy lub wymienić Towar dobrej jakości, jeśli Towar znajduje się na liście niejadalnych produktów dobrej jakości, które nie podlegają zwrotowi lub wymianie (Rozporządzenie Rządu federacji ROSYJSKIEJ z dnia 19.01.1998 nr 55).

3. Zwrot towaru różni się od opisu.

(a) Pod towarem, różni się od opisu, rozumie się towar, który jest całkowicie lub częściowo niezgodny z opisem. Zdjęcia towarów prezentowane na Stronie mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych w życie różnic kolorów na urządzeniach elektronicznych. Niewielka różnica elementów projektu lub projektu od deklarowanej na Stronie opisy nie są podstawą do zwrotu Towaru.

(b) Produktów, w opisie których występują słowa "w ofercie", "wygląd może się różnić", nie podlegają zwrotowi z powodu różnice wyglądu Towaru ze zdjęcia Towaru na Miejscu.

4. Zwrot towaru nieodpowiedniej jakości.

(a) w Przypadku wadliwego Produktu, na który Sprzedawca zainstalowana okres gwarancji, zwrot jest możliwy w przypadku wykrycia wad w okresie gwarancyjnym. Artproducts.ru nie daje żadnych gwarancji na Produkty Sprzedawców.

(b) Jeżeli Sprzedawca okres gwarancji nie jest zainstalowany, zwrot wadliwego Towaru jest możliwy w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru. Jeżeli Kupujący udzieli ekspertyzę potwierdzającą fabryczny charakter małżeństwa, to zwrot jest możliwy w rozsądnym terminie, ale w każdym przypadku w ciągu dwóch lat od daty otrzymania Towaru.

(w) w Przypadku zwrotu wadliwego Towaru Sprzedający zwraca koszt wysyłki i zwrotu Towaru, pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty Kupującego do zwrotu (np. rachunki-Mail Rosji).

(g) Towary uszkodzone przez Kupującego z powodu nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nie podlegają zwrotowi.

5. Zwrot pieniędzy.

(a) Zwrot pieniędzy odbywa się automatycznie tylko w sposób, który był używany podczas płacenia za Towary.

(b) Terminy zwrotu pieniędzy przez Sprzedawcę są ustalane indywidualnie w każdym przypadku, ale nie powinny stanowić więcej niż 10 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Sporu na korzyść Kupującego. Rozwiązanie Sporu odbywa się zgodnie z rozdziałem Ochrona kupującego i rozstrzyganie sporów.

(w) Zwrot pieniędzy siłami Artproducts.ru odbywa się w terminie 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu wymagań od Klienta, gdy Spór nie może być dopuszczony przez Kupującego ze Sprzedającym samodzielnie lub Kupujący nie jest zadowolony z wynikiem z uzasadnionych przyczyn.

Podany termin może być przedłużony z powodu opóźnienia w realizacji operacji zwrotu odpowiednim banku/operatora. W tym przypadku brak Artproducts.ru ani Sprzedający nie mogą wpływać na szybkość zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że z ich strony zostały podjęte wszystkie czynności zwrotowi.

(g) na wykrycie ewidentnych uszkodzeń Towarów związanych z dostawą, nie kompletny, otrzymania pustego Zamówienia, Kupujący otrzymuje 3 (trzy) dni kalendarzowych od daty otrzymania Zamówienia na otwarcie Sporu ze Sprzedawcą.

6. Zwrot pieniędzy za naruszenie terminu przekazania Towaru Kupującemu.

(a) Zwrot pieniędzy za Towar, który nie został dostarczony do twierdzić okres, odbywa się przy jednoczesnym spełnieniu warunków:

- termin deklarowany na dostawę Towarów, wygasła. Przy tym, opóźnienie dostawy nie doszło z winy Kupującego – na przykład, w przypadku niemożności skontaktowania się z nim, błędnego podania adresu, lub braku danych osobowych do odprawy celnej Towarów;

- Kupujący wysłał do Sprzedawcy za pomocą techniczną Artproducts.ru powiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i zwrotu wpłaconych środków;

- informacje uzyskane od Kupującego, nie jest sprzeczne z informacji uzyskanych od firmy kurierskiej. Jeśli według danych przewoźnika Towar został przekazany Nabywcy, otwiera Spór ze Sprzedawcą;

- Kupujący zrzeka się prawa odebrać Towar od momentu skierowania na zwrot pieniędzy za niego.

(b) Artproducts.ru ma prawo odmówić Klientowi zwrotu kwoty zaliczki Towaru po otrzymaniu od Sprzedawcy lub Usługi dostawy potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę Towaru.

OCHRONA KUPUJĄCEGO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Nabywcy gwarantowane:

(a) Zwrot pieniędzy w przypadku naruszenia zadeklarowanych terminów dostawy, po spełnieniu przez Kupującego warunków takiego zwrotu.

(b) Zwrot pieniędzy za towar złej jakości, lub za towar niezgodny z opisem na Stronie, po spełnieniu przez Kupującego warunków takiego zwrotu.

(w) Indywidualne podejście do rozstrzygania Sporów Kupującego w sposób opisany poniżej.

(g) Bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego, świadczonych, w tym w celu odprawy celnej Towarów importowanych. Bardziej szczegółowo z warunkami ochrony danych osobowych można zapoznać się w dzialePolityka przetwarzania danych osobowych .

2. Powyższe gwarancje nie obowiązują w przypadkach:

(a) Kupujący celowo wprowadza w błąd Sprzedającego i/lub Artproducts.ru odnośnie opóźnienia w dostawie Zamówienia. Te informacje Sprzedający i Artproducts.ru mogą sprawdzić się w raportach Usługi dostawy.

(b) Nabywca podaje nieprawdziwe informacje o tym, że dostarczony Towar nie jest zgodny z opisem i/lub ze specyfikacją wymagań i jakości. W takich sytuacjach Sprzedawca i/lub Artproducts.ru mogą zażądać od Kupującego dowód niezgodności, o których on mówi.

(w) Zamówienia został faktycznie dostarczony, ale Kupujący z jakiegoś powodu nie chce go przyjąć, albo nie ma czasu, a Zamówienie jest wysyłane z powrotem do Sprzedawcy. W takim przypadku Kupującemu nie jest zwracany koszt wysyłki.

(g) Zamówienie nie zostało dostarczone z winy Kupującego, albo powstała zwłoka w dostawie Towaru z winy Kupującego. W takim przypadku Kupującemu nie jest zwracany koszt wysyłki.

3. Rozstrzyganie sporów.

(a) Do podjęcia decyzji w sprawie zwrotu Towaru i zwrotu pieniędzy, Kupujący powinien otworzyć Spór ze Sprzedawcą na Miejscu. W tym celu należy:

- skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem Strony internetowej poprzez naciśnięcie przycisku "Poprosić o wymianę lub zwrot pieniędzy" Koncie Kupującego;

- opisać problem i podać wymagane dokumenty i informacje, w razie potrzeby;

- czekać na decyzje Sprzedawcy. W przypadku długiego oczekiwania (ponad 24x godzin od pierwszego kontaktu do Sprzedawcy) Kupujący ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Działem obsługi klienta Artproducts.ru.

(b) Po zatwierdzeniu zwrotu przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest zwrócić otrzymany Towar na adres, który Sprzedawca poinformuje do zwrotu, w następujący sposób:

- Pocztą Rosji lub inną firmą transportową (na wybór Kupującego) na adres, który Sprzedawca poinformuje do zwrotu;

Do odbioru zwrotu Kupujący musi wypełnić elektroniczny wniosek o zwrot pieniędzy z Konta Kupującego.

Sprzedawca może umożliwić Kupującemu nie zwrócić Towar, jeśli jest on wadliwy. W takim przypadku zwrot pieniędzy Kupującemu nie zależy od faktu skierowania Towaru do Sprzedawcy.

(w) Sprzedawca samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy i Towaru w ramach Reklamacji.

W przypadku jeśli Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy, Spór przekazywana jest do Działu wsparcia Artproducts.ru. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej mogą zażądać od Kupującego i Sprzedającego dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do podejmowania decyzji w sprawie Sporu.

(d) Jeżeli przy rozpatrywaniu Sporu Obsługa klienta Artproducts.ru podejmuje decyzję na korzyść Kupującego, to dalsze współdziałanie w sprawie zwrotów odbywa się w następujący sposób:

- za niedotrzymanie terminów dostarczenia Zamówienia, zwrot pieniędzy odbywa się po podjęciu decyzji w sprawie Sporu, przy czym, Kupujący traci prawa do uzyskania odpowiedniej Zamówienia;

- za Towar dobrej jakości zwrot pieniędzy następuje dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru;

(d) Spór jest decyzji w przypadku:

- zamknięcia go przez Sprzedającego i brak zastrzeżeń Kupującego.

- podejmowania ostatecznej decyzji Biurem obsługi klienta Artproducts.ru jeśli Kupujący i Sprzedający nie mogli się porozumieć.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Artproducts.ru nie jest stroną transakcji podjętych między Kupującym i Sprzedającym, i nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za jakość sprzedawanych na Allegro Produktów. Jakość, bezpieczeństwo i zgodność Towaru z jego opisem, a także możliwość Sprzedającego do sprzedaży Towary są bez udziału i kontroli Artproducts.ru.

(b) Artproducts.ru również nie jest pośrednikiem, agentem lub przedstawicielem każdej strony transakcji.

(w) Artproducts.ru nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści informacji, które ładują się na Stronie internetowej Sprzedawcy samodzielnie.

(g) Artproducts.ru i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niewłaściwego użytkowania Towarów zakupionych na Miejscu.

(d) w Żadnym wypadku Artproducts.ru i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klientów za szkody (z wyjątkiem umyślnego), w tym utratę zysków lub utracone dane, szkody honoru, godności lub reputacji w wyniku korzystania z Serwisu.

(f) W związku z tym, że Towary z zagranicy są przywożone na adres bezpośredniego nabywcy – osoby fizycznej, w procedurze importu towarów do użytku osobistego, Sprzedawca nie gwarantuje obecność na Produkcie (wraz z Towarem) wszystkich informacji i dokumentów, które są wymagane zgodnie z ustawodawstwem federacji ROSYJSKIEJ, tak jak ten Produkt nie jest przeznaczony do obrotu handlowego na terytorium federacji ROSYJSKIEJ. Jednak, Sprzedawca podejmie wszelkie środki, aby zapewnić Kupujących wszelkich niezbędnych informacji.

(g) Wszystkie informacje o Produktach na Stronie internetowej, w tym opis, zdjęcia, logotypu, znaku towarowego, itp. mieści się w celach informacyjnych, wyłącznie w celu doprowadzenia do Kupującego informacji niezbędnych do podejmowania im decyzji o zakupie. Taka informacja nie jest reklamą, a stworzony/nie należy do Artproducts.ru a Sprzedawcom.

(h) Artproducts.ru nie jest osobą upoważnioną przez Sprzedawcę na przyjęcie i zaspokojenie roszczeń Kupującego z tytułu wadliwych Towarów. W związku z tym, Artproducts.ru nie dokonuje zwrotu przez Kupującego strat związanych ze sprzedażą Towarów nieodpowiedniej jakości. Odpowiednie wymagania powinny być zgłoszone bezpośrednio do Sprzedawcy.